Monitoring sklepów Specpart

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informujemy Panią/Pana, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POLSKA SIEĆ MOTORYZACYJNA "SPECPART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000379344, NIP: 5213593742, REGON: 142805707, kapitał zakładowy 50 000,00 zł

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty tradycyjnej: Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa,

 • poczty elektronicznej: rodo@specpart.pl.

2. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek wejścia na teren sklepu Administratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. Cel: bezpieczeństwo osób i mienia

Wykorzystane: wizerunek

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia

  1. Cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Wykorzystane: imię, nazwisko, nr PESEL, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 1. Cel: rozpoznawanie skarg, wniosków, odpowiedzi na pytania

Wykorzystane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu dobrych relacji z dawcami oraz podnoszenia jakości świadczonych usług.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do:

 • 30 dni od momentu rejestracji nagrania z kamery,

 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i które wywołałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w istotny sposób wpływałyby na Panią/Pana.

7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

9. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

To Top