Regulamin i Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Polską Sieć Motoryzacyjną „Specpart Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.specpart.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym).

Sprzedającym jest firma Polska Sieć Motoryzacyjna :Specpart” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY m.st. Warszawy, XIII Wydziała Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379344 i zarejestrowana pod numerem NIP: 5213593742, Regon: 142805707 zwana także dalej „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: specpart@specpart.pl

§ 1 Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  6. Przedmiot transakcji/Towar - produkty przedstawione i opisane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  7. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży na odległość produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie.
  10. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  11. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. Strona – Sprzedający i Klient.
  15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe bądź podstrony, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie specpart.pl

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej
  3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
  4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Skuteczne dokonanie Zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie Sklepu.

§ 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do skompletowania zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia
  1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu: www.specpart.pl
  2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM” a następnie „POTWIERDZAM ZAKUP”. 
  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie wybranego zamówienia wraz z dokumentem podsumowującym jego zawartość oraz z linkiem do potwierdzenia złożonego zamówienia celem jego autoryzacji. Potwierdzenie złożenia zamówienia odbywa się po kliknięciu w podany link. Powyższa procedura została zastosowana w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionymi zakupami przez osoby trzecie.
  6. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
  7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zapłaty za zamówiony Towar tj. zaksięgowania przez Sklep płatności dokonanej przez Klienta.
  8. Klient może wycofać (anulować) swoje zamówienie potwierdzając dyspozycję pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: specpart@specpart.pl jednak tylko przed wysłaniem towaru, którego wysyłka odbywa się zgodnie z pkt. 8 § 4 Regulaminu. Jeżeli anulowanie nie jest możliwe Klient zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Płatność
  1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zatwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie w link dostarczony w e-mailu przez Sprzedawcę na podany adres oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy
   b) gotówka przy odbiorze osobistym – płatność przy odbiorze towaru na jednym z naszych sklepów
   Listę sklepów można znaleźć pod adresem : http://www.specpart.pl/punkty-sprzedazy

§ 6 Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Polska Sieć Motoryzacyjna:
   Specpart” Sp. z o.o.
   z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10,
   02-672 Warszawa
   specpart@specpart.pl

   Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
   sprzedaży następującej/ych rzeczy ......................................................., numer oferty.................
   Data zawarcia umowy to.................................., data odbioru .....................................................

   Imię i nazwisko....................................................................
   Adres...................................................................................
   Data.....................................................................................
  2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
  4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres:
   Polska Sieć Motoryzacyjna „Specpart” Sp. z o.o. ul. Radzymińska 129/1, 03-560 Warszawa, lub zwrócić go w miejscu zakupu- sprawdź punkty sprzedaży detalicznej.
   Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni).
  5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
  6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu warunki, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji
  1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Sprzedającego.
  2. W przypadku konieczności złożenia reklamacji należy zgłosić ją do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej: specpart@specpart.pl lub adres Polska Sieć Motoryzacyjna „Specpart” Sp. z o.o. - sprawdź punkty sprzedaży, podając swoje dane, datę zakupu akumulatora oraz objawy jakie występują.
  3. W przypadku nieuznanej reklamacji koszty związane z odebraniem oraz ewentualnym ładowaniem akumulatora ponosi Reklamujący.
  4. Reklamujący zobowiązany jest o dołączenie: karty gwarancyjnej, dowodu zakupu oraz wypełnionego protokołu reklamacyjnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
  2. Usługodawca pełniąc funkcję Administratora Danych Osobowych przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  3. Klient składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i do celów marketingowych.
  4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom współodpowiedzialnym za sprawną realizację transakcji oraz firmom kurierskim wykonującym Dostawę. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
  5. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.
  6. Sklep do swojego poprawnego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej Sklepu Specpart bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednak może to spowodować, że część funkcji Sklepu nie będzie działać prawidłowo.

§ 9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Wersja regulaminu z 02.02.2016 r.
To Top